Regulamin Sklepu Internetowego

 1. Definicje

  1. Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

   1. Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający pobranie i użytkowanie Treści cyfrowej, udostępniany w Koncie Klienta lub w Sklepie fizycznym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży.

   2. Kredyt – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 3 do Regulaminu.

   3. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego , zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie określające rodzaj i liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego oraz inne treści przewidziane prawem.

   4. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

   5. Treść cyfrowa (Treść cyfrowa bez nośnika) – dane udostępniane w postaci cyfrowej, poza Sklepem Internetowym, nieutrwalone na nośniku materialnym.

   6. Punkt Odbioru - inne niż Sklep fizyczny, wskazane w Serwisie miejsce (np.: lokal użytkowy, paczkomat, urządzenie mechaniczne lub inne) znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym.

   7. Produkt – Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień i/lub Rezerwacji Produktów.

   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem: i) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK, lub bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie fizycznym.

   9. Ustawa VAT - ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)

   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego oraz inne treści przewidziane prawem.

     

 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:

   1. umożliwia Klientom składanie Zamówień oraz Rezerwacji,

  2. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem COK, o ile Klient w trakcie kontaktu z COK podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonano Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży lub dokonanie Rezerwacji lub zawarcie Umowy Kredytu następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

  3. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Kodów aktywacyjnych

    

 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

  2. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie fizycznym sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia lub Rezerwacji na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu lub Kodu aktywacyjnego, należy skontaktować się z Usługodawcą na adres: PHU ANZOO Szadkowska Anna ul. morelowa 2 lub na adres e-mail: biuro@destpol.pll.. Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowych Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma e-mail, o którym mowa w

   art. III.2

    

 4. Rezerwacja oraz zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

  1. Klient w Sklepie Internetowym może:

   1. złożyć Rezerwację Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego, który następnie kupi w Sklepie fizycznym spośród wskazanych w Serwisie - w przypadku Rezerwacji Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym oraz w terminie wskazanym w Rezerwacji. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie fizycznym na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.

   2. złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty i/lub Kody aktywacyjne, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów lub Kodów aktywacyjnych na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści Regulaminu Sklepu Internetowego.

  2. Aby dokonać Rezerwacji, należy wybrać Produkt i/lub Kody aktywacyjne dostępny w Sklepie Internetowym i dokonać jego Rezerwacji, ze wskazaniem dostępnego w Serwisie Sklepu fizycznego, w którym ma być zawarta Umowa sprzedaży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie przy czym w przypadku zakupu Towaru należy wskazać miejsce jego dostawy.

  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt i/lub Kod aktywacyjny dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie przy czym w przypadku zakupu Towaru lub Kodu aktywacyjnego – wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Kodu aktywacyjnego z dostawą do Sklepu fizycznego - należy wskazać miejsce jego dostawy.

  4. Złożenie Rezerwacji i Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.

  5. Po złożeniu Rezerwacji lub Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:

   1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego,

   2. e-mail o tytule: „Potwierdzenie zamówienia xxxxxxxxx ” zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji - potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o tytule: „„Potwierdzenie zamówienia xxxxxxxxx ””. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem. Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane przez Usługodawcę. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z dostawą do Sklepu fizycznego oraz nieodebrania Towaru i/lub Kodu aktywacyjnego (pomimo dodatkowego wezwania Klienta do odbioru) w terminie 14 dni od uzgodnionego dnia dostawy Towaru lub Kodu aktywacyjnego, Umowa sprzedaży rozwiązuje się, a Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  6. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  7. Ceny Produktów oraz Kodów aktywacyjnych podawane są w złotych polskich oraz Euro Z przeliczeniem kursu na dzień zawarcia umowy i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

   1. w przypadku złożenia Rezerwacji i późniejszego zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie fizycznym – gotówką lub kartą płatniczą,

   2. w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep Internetowy – gotówką (przy odbiorze) – niedostępne w przypadku dostawy do Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym, W przypadku Umowy sprzedaży Produktu i Kodu aktywacyjnego, zawartej poprzez Sklep Internetowy: przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.

   3. w przypadku Umowy sprzedaży Kodu aktywacyjnego zawartej poprzez Sklep Internetowy – przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym lub Kartą Podarunkową.

   4. w przypadku nabycia Karty Podarunkowej poprzez Sklep Internetowy – zgodnie z Regulaminem sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.

  8. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

  9. Z zastrzeżeniem art. IV.17 i art. IV.18 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia Zamówienia: na zakup Produktu dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej. na zakup Kodu aktywacyjnego: Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.

  10. W przypadku Rezerwacji, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w której Usługodawca zawiadamia o dostarczeniu Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego do Sklepu fizycznego, o ile przy Towarze lub Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.

  11. Informacja o dostępności Produktu lub Kodu aktywacyjnego jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub Kodzie aktywacyjnym lub w trakcie kontaktu z Klientem.

  12. Usługodawca może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia i/lub Rezerwacji.

  13. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.: i) w przypadku Rezerwacji - imię i nazwisko, adres - w przypadku korzystania z Kredytu - (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, ii) w przypadku Zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

  14. Rezerwacja zostanie dokonana, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów lub Kodów aktywacyjnych. W przypadku niedostępności Produktu lub Kodu aktywacyjnego, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów lub Kodów aktywacyjnych. W przypadku trwałego braku Produktu lub Kodu aktywacyjnego lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Wiadomość e-mail, o której mowa w treści art. Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru lub Kodu aktywacyjnego na stan magazynowy Usługodawcy.

  15. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie całego Swiata lub do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży lub w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego z dostawą do Sklepu fizycznego dostarczony do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą do Sklepu fizycznego, Klient na adres e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego podane w Koncie Klienta otrzyma kod niezbędny do odbioru Towaru lub Kodu aktywacyjnego w Sklepie fizycznym.

  16. Produkty i/lub Kody aktywacyjne, na które Klient złożył Rezerwację, mogą zostać kupione w Sklepie fizycznym spośród wskazanych w Serwisie. Nie każdy Produkt lub Kod aktywacyjny dostępny w Sklepie Internetowym może być dostępny w Sklepie fizycznym wskazanym w Serwisie.

  17. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty: i) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej; ii) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego: udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta, iii) w przypadku złożenia Zamówienia na Zakup Produktu i Kodu aktywacyjnego: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej albo udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta lub wydania Kodu aktywacyjnego w Sklepie fizycznym w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpiło później. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox”. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: PHU ANZOO Szadkowska Anna ul. Morelowa 2 , 96-320 Mszczonów lub na adres e-mail: biuro@destpol.pl 

    

 5. 1     Odwrotne obciążenie VAT

  1. Jeżeli łączna wartość Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT tj.: komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te Towary przekracza kwotę 20.000 zł netto, ich nabycie nastąpi za pośrednictwem COK zgodnie z Regulaminem lub Regulaminem COK (dla Klientów nie posiadających adresu mailowego) dostępnym w Serwisie. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy Usługodawcą, a Klientem na odrębnie ustalonych przez Strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą VAT zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie Towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT.

  3. Po złożeniu Zamówienia/Rezerwacji, w przypadku jeśli dotyczą one Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto Umowa sprzedaży nie jest zawierana i z Klientem skontaktuje się pracownik sklepu w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia/Rezerwacji, w tym czy Zamówienie/Rezerwacja Klienta podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. Po ustaleniu zgodnie ze zdaniem poprzednim zostanie zawarta Umowa sprzedaży. Zapłata należności z tytułu sprzedaży Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwia Usługodawcy identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

  4. W przypadkach Umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień/Rezerwacji lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy VAT, Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Usługodawcę odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych procedurą odwrotne obciążenie VAT, o których mowa w Ustawie VAT. 

  5. W przypadku, gdy Klient składając Zamówienie/Rezerwację w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w rozumieniu Ustawy VAT, której wartość przekracza kwotę 20.000 zł netto, zapłaci cenę Towaru wymienionego w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy VAT korzystając z udostępnionych w Sklepie Internetowym elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z pracownikami sklepu, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta pracownikowi sklepu. W przypadku gdy Klient nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji za pośrednictwem sklepu, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona Usługodawcy w trakcie składania Zamówienia/Rezerwacji.

    

 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

  1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: PHU ANZOO Szadkowska Anna, ul. Morelowa 2, 96-320 Mszczonów lub na adres e-mail: biuro@destpol.pl

  2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr B do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. . W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.

  6. Konsument nie ponosi kosztów:

   1. Świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr B do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

   2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

  7. Podczas składania Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Konsument może – zaznaczając odpowiednie pole („checkbox”) lub składając taką dyspozycję pracownikowisklepu – złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie Kodu aktywacyjnego przed upływem terminu odstąpienia od umowy. W takim przypadku Usługodawca informuje Konsumenta o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

  8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

  11. Towar powinien być zwrócony na adres: PHU ANZOO Szadkowska Anna, ul. Morelowa 2, 96-320 Mszczonów

  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

  13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. Dane osobowe
  1. W toku wypełniania Wniosku kredytowego Konsument ubiegający się o Kredyt podaje Dane Osobowe.
  2. Podanie Danych Osobowych, oznaczonych * jako wymagane jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Wniosku kredytowego i zawarcia oraz obsługi Umowy Kredytu. Podanie pozostałych Danych Osobowych (nieoznaczonych jako wymagane) jest dobrowolne.
  3. Administratorem danych podanych w trakcie wypełniania Wniosku kredytowego jest Bank.
  4. W przypadku, w którym Konsument wyrazi zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych (np. w celach marketingowych) administratorem danych zebranych w celu i zakresie określonym w treści zgody jest odpowiednio podmiot, na którego rzecz zgoda taka została wyrażona.
  5. Konsument ma w każdym czasie prawo dostępu do Danych Osobowych oraz ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania, a zwłaszcza prawo do: i) uzyskania informacji, czy zbiór danych osobowych istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, ii) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych osobowych, iii) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, iv) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, v) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, vi) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, vii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 8. Rękojmia i Gwarancja

  1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.

  3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

  4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać, bezpośrednio w Sklepie fizycznym pod adresem ;PHU ANZOO Szadkowska Anna , ul. Morelowa 2, 96-320 Mszczonów lub przesłać na adres: PHU ANZOO Szadkowska Anna , ul. Morelowa 2, 96-320 Mszczonów, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru. Reklamacje dotyczące Towarów nabytych w Sklepie Internetowym z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można składać również za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie formularza elektronicznego.

  5. Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres: PHU ANZOO Szadkowska Anna ul. Morelowa 2, 96-320 Mszczonów.

 9. Postanowienia przejściowe i końcowe

  1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.

  3. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.

  4. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 Października 2017 r.

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Regulamin Publikacji Treści

  Definicje

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Komentarz – dodany przez Klienta Wpis powiązany z opublikowaną Odpowiedzią na pytanie.

   2. Moderator – podmiot upoważniony przez Usługodawcę do Weryfikacji Treści.

   3. Nick – unikalna, indywidualna nazwa Klienta ustalana za pośrednictwem Konta Klienta i/lub odpowiedniego formularza udostępnionego w ramach Serwisu.

   4. Odpowiedź na pytanie – dodany przez Klienta Wpis, powiązany z opublikowanym Pytaniem.

   5. Odpowiedź na pytanie do opinii - dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowanym Pytaniem do opinii. 

   6. Opinia – dodana przez Klienta Treść, za pomocą której Klient ocenia dany Towar lub Treści cyfrowe.

   7. Pytanie –  dodany przez Klienta Wpis, powiązany z danym Towarem, za pomocą którego Klient zamierza uzyskać informacje dotyczące Towaru.

   8. Pytanie do opinii –  dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowaną Opinią.

   9. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Klienta w szczególności Wpis, Opinia, Pytanie do opinii lub Odpowiedź na pytanie do opinii.

   10. Wątek – Pytanie wraz z powiązanymi z nim Odpowiedziami na pytania i Komentarzami.

   11. Weryfikacja – decydowanie o publikacji Treści, w tym ich edycja, blokowanie, odrzucanie oraz usuwanie dokonywane przez Moderatora i/lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę.

   12. Wpis – dodana przez Klienta Treść: Pytanie, Odpowiedź na pytanie lub Komentarz.

   13. Zapis na pytanie – funkcjonalność umożliwiająca Klientowi subskrypcję powiadomień o opublikowanych Pytaniach odnoszących się do wybranego przez Klienta Towaru.

 10.   Postanowienia ogólne

  1. Regulamin Publikacji Treści określa zasady zamieszczania i udostępniania przez Klientów wybranych Treści w Serwisie oraz powiązanych z nimi funkcjonalności, świadczonych przez Usługodawcę.

  2. Usługodawca udostępnia Klientom funkcje Serwisu opisane w Regulaminie Publikacji Treści oraz umożliwia Klientom zamieszczanie wybranych Treści w Serwisie w tym w szczególności:

   1. dodawanie Wpisów oraz

   2. dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii.
    Ponadto Usługodawca zgodnie z Regulaminem Publikacji Treści umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności Zapisu na pytania, powiadomień mailowych oraz dokonywanie oceny przydatności Treści.

  3. Korzystanie z funkcji, o których mowa pkt. II.1 Regulaminu Publikacji Treści może wymagać Rejestracji i/lub zalogowania.

  4. Możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w pkt. II.1 Regulaminu Publikacji Treści może być ograniczona do wybranych przez Usługodawcę Towarów.

 11.  

 12. Dodawanie Wpisów

  1. Wpis może dodać Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany.

  2. Każdy Wpis dodawany przez Klienta oznaczony jest Nick’iem. Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick’u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick’u w trakcie dodawania Wpisu. 

  3. Klient, który posiada Konto Klienta, ma możliwość ustawienia Nicku oraz zmiany Nicku w ustawieniach Konta Klienta. W przypadku zmiany Nick’u przez Klienta, Wpisy dodane wcześniej, zostaną oznaczone nowym Nick’iem Klienta.

  4. W przypadku usunięcia Konta Klienta, opublikowane Wpisy dodane przez Klienta przed usunięciem Konta Klienta, zostaną oznaczone jako Wpisy z „Konta usuniętego”.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. IX.5-6 Regulaminu Publikacji Treścii/lub nie jest unikalna.

  6. Klient nie może zamieścić w treści Wpisu plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków).  Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Wpisów, w tym informacja ograniczająca ilość znaków Wpisu, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Wpisów.

  7. Wpis dodawany do danego Towaru powinien być z nim powiązany.

 13.  

 14. Zadawanie Pytań, udzielenie Odpowiedzi na pytania oraz dodawanie Komentarzy

  1. Klient może dodać Pytanie dotyczące Towaru, udzielić Odpowiedzi na pytanie oraz dodać Komentarz do Odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.

  2. Po opublikowaniu Pytania lub Odpowiedzi na pytanie dodane przez Klienta, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomienia odpowiednio: o opublikowanej w tym samym Wątku Odpowiedzi na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub dodanych w tym samym Wątku Komentarzach.

  3. Klient, który dokonał zakupu Towaru może otrzymywać na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomienia o opublikowaniu Pytania do Towaru, którego zakupu dokonał.

 15.  

 16. Usuwanie i edycja Wpisów

  1. Klient ma możliwość usunięcia lub edycji Wpisu w ciągu 15 minut od jego przesłania tj. kliknięcia odpowiedniego przycisku. Powyższe uprawnienie nie może zostać zrealizowane w przypadku, w którym Wpis został opublikowany i dodano do niego Odpowiedź na pytanie i/lub Komentarz. W takim przypadku usunięcie oraz edycja Wpisu możliwe są za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta.

  2. Po upływie terminu określonego powyżej w pkt.V.1 lub w przypadku, w którym Wpis został opublikowany i dodano do niego Odpowiedź na pytanie i/lub Komentarz, Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Wpisu. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o usunięcie lub edycję Wpisu na adres e-mail: opinie@euro.com.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Wpisu w terminie 14 dni.

 17.  

 18. Zapis na pytania

  1. Klient może skorzystać z Zapisu na pytania, dzięki któremu otrzyma na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta wiadomość informującą o opublikowaniu Pytań do wybranego przez Klienta Towaru. 

  2. W celu skorzystania z Zapisu na pytania:

   1. Klient, który dokonał Rejestracji i jest zalogowany – potwierdza chęć otrzymywania Pytań do wybranego przez Klienta Towaru na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na formularzu udostępnionym w Serwisie.

   2. Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany - uzupełnia adres e-mail w odpowiednim formularzu udostępnionym w Serwisie oraz potwierdza chęć otrzymywania powiadomień mailowych o Pytaniach poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. W przypadku, w którym Klient, który chce skorzystać z Zapisu na pytania nie posiada Konto Klienta i/lub nie jest zalogowany, na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania Pytań do wybranego przez Klienta Towaru.

 19.  

 20. Dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii  

  1. Klient może dodać Opinię, zadać Pytanie do opinii lub udzielić Odpowiedzi na pytanie do opinii za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.

  2. Do dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta, Rejestracja i/lub zalogowanie.

  3. Klient nie może zamieścić w treści Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii, w tym informacja ograniczająca ilość ich znaków, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii.

  4. Każda Opinia, Pytanie do opinii oraz Odpowiedź na pytanie do opinii dodawana przez Klienta oznaczona jest Nick’iem.

  5. W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick’u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick’u w trakcie dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. W takim przypadku  postanowienia pkt. III.4 – III.5 Regulaminu Publikacji Treści stosuje się odpowiednio.

  6. W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który nie posiada Konto Klienta i/lub nie jest zalogowany Klient zostanie poproszony o podanie Nick’u oraz wpisanie adresu e-mail. Podanie Nick’u oraz wpisanie adresu e-mail jest konieczne dla opublikowania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. Adres e-mail Klienta wpisany podczas dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii będzie niewidoczny w Serwisie. 

  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. IX.5-6  Regulaminu Publikacji Treści i/lub nie jest unikalny.

  8. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii odpowiednio: wiadomość informującą o opublikowaniu dodanej przez siebie Opinii lub wiadomość informującą o otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez siebie Pytania do opinii

  9. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient, w przypadku w którym wyraził na to zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru checkbox) otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii, odpowiednio powiadomienia o dodanych do opublikowanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii lub widomość informującą o przesłaniu Pytania do opinii do autora Opinii.

  10. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie lub edycję Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii na adres e-mail: opinie@euro.com.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Wpisu w terminie 14 dni.

 21. Możliwość rezygnacji z powiadomień mailowych

  1. Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta. Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania określonych powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści w sposób opisany poniżej. Powyższe nie odnosi się do wiadomości, o której mowa w pkt. VI.2.b oraz pkt. XII.2 Regulaminu Publikacji Treści.

  2. Klient, który dokonał zakupu Towaru może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomień o opublikowaniu Pytania do Towaru, którego zakupu dokonał poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Pytania.

  3. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o dodanych w tym samym Wątku Odpowiedziach na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub Komentarzach poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Odpowiedzi na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub Komentarza.

  4. W przypadku skorzystania z Zapisu na pytania, Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o Pytaniach dodanych do wybranego przez Klienta Towaru poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Pytania do wybranego przez Klienta Towaru.

  5. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o opublikowanych do dodanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii, przesłaniu dodanego przez niego Pytania do opinii do autora Opinii lub otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez niego Pytania do opinii poprzez wysłanie wiadomości na adres  e-mail: biuro@destpol.pl

 22.  

 23. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści

  1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

  2. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient oświadcza, że:

   1. jest wyłącznym twórcą Treści i wszystkich ich części,

   2. przysługuje mu pełnia praw do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,

   3. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,

   4. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Publikacji Treści.

  3. Klient nie jest uprawniony do:

   1. zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

   2. zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

  4. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient:

   1. udziela Usługodawcy, w zamian za możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści, licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Treści w zakresie udostępniania tych Treści w Serwisie oraz w innych mediach, w tym utrwalania i zwielokrotniania -  wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie Klient upoważnia Usługodawcę do układania i porządkowania Treści, w tym łącznie z inną zawartością, według różnych, w tym subiektywnych, kryteriów oraz do udostępniania takich zestawień w Serwisie oraz w innych mediach;

   2. zezwala Usługodawcy na korzystanie z Treści w ramach informowania o Serwisie, działalności Usługodawcy i ich promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Jednocześnie Klient zezwala Usługodawcy na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym lub promocyjnym Usługodawcy i/lub za zgodą Usługodawcy w strukturze dodanych Treści lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi;

   3. zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do zamieszczonych oraz udostępnionych Treści nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Klient najpóźniej w chwilą zamieszczenia oraz udostępnienia Treści, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych;

   4. przyjmuje do wiadomości, że licencja i zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta oraz innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Usługodawcę dalszych licencji (sublicencji) lub zgód, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień, o których mowa w art. IX.4 a-c powyżej;

   5. wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę w ramach uprawnień, o których mowa w art. IX.4 a-c powyżej do wykonywania praw zależnych do Treści i dysponowania nimi. Usługodawca lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w pkt. IX.4 a-c powyżej;

   6. wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do oznaczenia zamieszczonych oraz udostępnionych Treści za pomocą Nick’u.

  5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień Regulaminu Publikacji Treści oraz przepisów obowiązującego prawa.

  6. W szczególności zabronione jest zamieszczanie oraz udostępnianie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:

   1. zostać zamieszczane oraz udostępniane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

   2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

   3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

   4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),

   5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

  7. Klient poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

  8. Zamieszczane oraz udostępnione Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

  9. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.

 24.  

 25. Ocena przydatności

  1. Klient może ocenić przydatność Opinii lub Odpowiedzi na pytanie.

  2. Do dokonania oceny przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie nie jest wymagana Rejestracja i/lub zalogowanie.

  3. Ocena przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie następuje poprzez wciśnięcie odpowiedniej ikony udostępnionej w Serwisie.

  4. Klient może ocenić przydatność pojedynczej Opinii lub Odpowiedzi na pytanie tylko raz.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uwidocznienia liczby pozytywnych i/lub negatywnych ocen przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie.

 26.  

 27. Weryfikacja

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę) i/lub ręcznej (tj. dokonanej przez Moderatora) Weryfikacji Treści. Powyższe dotyczy w szczególności Weryfikacji tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści. 

  2. Bez uszczerbku dla powyższego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji tych Treści, w szczególności Wpisów oraz Opinii, Pytań do opinii i Odpowiedzi na pytania do opinii, co do których stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. 

  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach Serwisu informacji o usunięciu Treści.

 28.  

 29. Zgłaszanie nadużyć

  1. W przypadku, w którym Klient uzna, że treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii może stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy, Klient może zgłosić nadużycie. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.

  2. Zgłoszenie nadużycia następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego obok treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Zgłaszając nadużycie Klient może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.

  3. W przypadku zgłoszenia nadużycia Usługodawca ponownie weryfikuje treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.

  4. Usunięcie Wpisu łączy się z usunięciem Wpisów występujących w tym samym Wątku.

  5. Usunięcie Opinii łączy się z usunięciem Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii powiązanych z usuniętą Opinią.  

  6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających art. IX.5-6, może ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: biuro@destpol.pl.

 30. Postanowienia przejściowe i końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Publikacji Treści ma zastosowanie Regulamin oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).

  2. Zmiany Regulaminu Publikacji Treści następują w takim samym trybie jak Regulaminu.

  3. Aktualny Regulamin Publikacji Treści jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

  4. Regulamin Publikacji Treści wchodzi w życie z dniem 10 pąździernika 2017 r.

Załączniki do regulaminu

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY W CIĄGU 14 DNI